Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Afroeporder: een opdracht tot levering van een bepaalde hoeveelheid overeengekomen Producten in een bepaalde periode op basis van eerder overeengekomen condities.

b. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van HAZET.

c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

d. Cursist: iedere partij die een Cursus volgt en/of aanwezig is bij een lesdag van de Cursus.

e. Cursus: de door HAZET georganiseerde opleidingen, trainingen, cursussen, lesprogramma’s en lesdagen.

f. Diensten: alle door HAZET ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten waartoe door de Klant aan HAZET Opdracht is gegeven.

g. Gebrek: een tekortkoming in een Product waardoor het Product niet de eigenschappen bezit die bij normaal gebruik van dat Product verwacht mag worden.

h. Gehuurde Product: alle goederen en zaken die door Huurder (door tussenkomst) van HAZET zijn gehuurd.

i. HAZET: de vennootschap onder firma HAZET v.o.f., gevestigd en kantoorhoudende te (1505 HX) Zaandam aan de Pieter Lieftinckweg 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 34196312, tevens handelend onder de namen Kärcher center Hazet, Art of Printing, Zaanreclame, Zaan Textieldruk & Borduren, idealclean, idealsafety en idealmachines.

j. HAZET Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van HAZET werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Klant.

k. Huurder: de Klant die een Overeenkomst heeft gesloten met HAZET ten behoeve van de huur van Producten;

l. Klant: de (rechts)persoon (waaronder indien van toepassing mede begrepen doch niet beperkt tot de Consument en/of de Huurder) die een Overeenkomst sluit met HAZET dan wel de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met HAZET.

m. Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van HAZET aan Klant.

n. Opdracht: de opdracht van de Klant aan HAZET tot het verlenen van Diensten.

o. Order: de opdracht van de Klant aan HAZET tot het leveren van Producten.

p. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Klant en HAZET, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Overeenkomst Op Afstand.

q. Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen HAZET en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via het (ICOS)bestelsysteem van HAZET en de e-shop / webwinkel via de app en de website www.hazet.igefa.nl, www.karcher-center-hazet.nl en de overige in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden opgenomen websites.

r. Partijen: Klant en HAZET tezamen.

s. Producten: alle goederen en zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en worden geleverd door of gehuurd (door tussenkomst) van HAZET (waaronder mede begrepen de in Zichtzending geleverde Producten tenzij expliciet anders in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is bepaald en de Gehuurde Producten tenzij expliciet anders in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden is bepaald).

t. Recall: het door HAZET terughalen van Producten in verband met een kwaliteitsafwijking of een geconstateerd Gebrek waardoor het betreffende Product niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten.

u. Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

v. Zichtzending: een Overeenkomst tussen HAZET en de Klant waarbij HAZET Producten gedurende een bepaalde periode kosteloos of tegen een vooraf overeengekomen prijs in consignatie (in bruikleen / op zicht) geeft aan de Klant en het eigendom en het risico over de Producten pas op de Klant overgaat op het moment dat de betreffende Producten door de Klant in gebruik worden genomen, door of ten behoeve van de Klant worden verbruikt dan wel wanneer de tussen Partijen overeengekomen proefperiode afloopt al dan niet door betaling van de Producten.

1.2 Definities die in enkelvoud worden aangeven omvatten tevens het meervoud zonder verlies van inhoudelijke betekenis.

 

Artikel 2 Identiteit en gegevens van HAZET

2.1 HAZET staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34196312.

2.2 HAZET is gevestigd te (1505 HX) Zaandam aan de Pieter Lieftinckweg 30. Het vestigingsadres is gelijk aan het bezoekadres. HAZET is telefonisch bereikbaar tussen 07.30 uur en 17.30 uur op het telefoonnummer +3175 6504030 en is tevens bereikbaar op het algemene e-mailadres: info@hazet.igefa.nl.

2.3 HAZET drijft onder andere webwinkels via de volgende websites: 3m-shop.nl, anyah.shop, bata-shop.nl, cleanandclever-shop.nl, deb-shop.nl, debstoko.shop, di-versey-shop.nl, Ecolab-shop.nl, ecotop-shop.nl, europroducts-shop.nl, fristadskansas-shop.nl, gildan-shop.nl, greencare.shop, hanes-shop.nl, havep-shop.nl, hazet-duurzaamheid.nl, nilfiskshop.nl, nomadshop.nl, regen-poncho.nu, regenponcho.nu, robaline-shop.nl, starline-webshop.nl, stoko-webshop.nl, tana-shop.nl, thehealthyworkplaceproject.nl, torkshop.nl, unger-shop.nl, vendor-webshop.nl, vikan-shop.nl, vileda-shop.nl, hazet-igefa.nl, hazet-shop.nl, hazetigefa.nl, ideal-safety.nl, idealclean.nl, idealmachines.nl, igefa-duurzaamheid.nl, igefa.shop, kaercher-center-hazet.nl, karcher-center-hazet.nl, karchercenter.shop, karcheronlineshop.nl, kimbery-clark-shop.nl, kimberlyclark.shop, lemonandsoda-shop.nl, mamoet-shop.nl, zaanbor-duur.nl, zaanreklame.nl, zaanreclame.nl, zaantextieldruk.nl, artofprinting.nl, mijn-eigen-t-shirt.nl, prind.nl, promotie-bedrijfskleding.nl, promotional-industries.com, promotio-nal-industries.nl, zaantextiel.nl en zaan-textieldruk-borduren.nl.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en Opdrachten alsmede maken tevens een integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten en door HAZET te verlenen Diensten en/of te leveren Producten. De Klant met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Offertes, Orders, Opdrachten en Overeenkomsten.

3.2 Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen Schriftelijk te worden vastgelegd in een door (de rechtsgeldig vertegenwoordiger van) beide Partijen ondertekend document.

3.3 HAZET behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat HAZET Klant van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Offertes zijn uitgebracht.

3.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

3.5 De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in een Nederlandse, Duitse en Engels tekst. In geval van interpretatieverschillen tussen deze teksten, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 4 Offertes

4.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in de Offerte.

4.2 Aan een Offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Diensten en/of Producten waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn. Na aanvaarding van de Offerte van HAZET door Klant, heeft HAZET het recht de Offerte onverwijld, maar in ieder geval binnen drie (3) kalenderdagen na kennisneming van de aanvaarding door Klant te herroepen.

4.3 HAZET kan niet worden gehouden aan een Offerte indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 Alhoewel HAZET de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offerte, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen HAZET en Klant kan (gaan) duiden, kan Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties, technische gegevens en verdere omschrijvingen door HAZET in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden Diensten en Producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van de Diensten die HAZET verleend, tenzij door HAZET Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. In geen geval is HAZET tot enige (na)levering verplicht.

4.5 Klant staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan HAZET verstrekte gegevens waarop HAZET zijn Offerte baseert.

4.6 Indien de Offerte een samengestelde prijsopgave bevat, is HAZET niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een Offerte geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

4.7 Acceptatie van Offerte door Klant houdt in, dat Klant zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien HAZET deze heeft bevestigd dan wel indien HAZET uitvoering aan de Overeenkomst geeft.

5.2 Indien Klant de Offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HAZET langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Offerte.

5.3 Indien Klant door ondergeschikten van Klant dan wel door ondergeschikten van een door Klant ingehuurd bedrijf/ ingehuurde inkoper/derde partij, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de inkoper, operationeel manager / facilitair manager, de rayonmanager en/of de dienstdoende schoonmakers, een Order bij HAZET plaatst, mag en zal – behoudens het in de volgende zin opgenomen voorbehoud – HAZET ervan uitgaan dat deze Order door de Klant is geaccordeerd en komt de Overeenkomst na bevestiging / uitvoering van de Order door HAZET tot stand. Indien HAZET constateert, dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren, dat de Order, dan wel een onderdeel daarvan, dusdanig afwijkingen betreft ten opzichte van gebruikelijke Orders, zal HAZET in contact treden met de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Klant en zal zij pas uitvoering geven aan de Overeenkomst zodra zij een Schriftelijk akkoord van de Klant heeft ontvangen.

5.4 Indien een opmerking aan de bestelling van de Klant is toegevoegd of in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat HAZET aan Klant Schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met hetgeen verzocht in de opmerking van de Klant dan / wel met de voorbehouden of afwijkingen.

5.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten en/of samenwerkingspartners van HAZET binden HAZET pas nadat de toezeggingen / afspraken door HAZET Schriftelijk zijn bevestigd.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Klant, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HAZET zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de wijziging in prijs en eventuele andere voorwaarden. HAZET is gerechtigd om wijzigingskosten in rekening te brengen indien de Klant na de totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst wenst te wijzigen.

5.7 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HAZET gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Klant bevoegde persoon en Klant akkoord is met de voor de uitvoering opgegeven prijs en eventuele andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van HAZET op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HAZET een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de door haar te leveren Diensten. HAZET is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen en/of schade welke voortkomen uit een weigering, zoals hiervoor bedoeld.

5.9 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Consument kan de Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de aankoop van Producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

6.2 HAZET heeft de navolgende Producten en Diensten uitgesloten van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht:

a. Een overeenkomst tot het verrichten van Diensten, na nakoming van de desbetreffende overeenkomst;

b. Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HAZET geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

d. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

e. Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

6.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in:

a. op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen; of:

b. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Indien de tijd tussen de leveringen van verschillende Producten meer dan veertien (14) dagen bedraagt, mag HAZET de bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren. HAZET zal in dat kader onverwijld contact opnemen met de Consument.

6.4 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in dit artikel.

6.5 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan HAZET. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige zin bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug in originele staat, verpakking, met alle eventueel geleverde toebehoren en conform de door HAZET verstrekte instructies, of overhandigt de Consument het Product aan HAZET op het in de Algemene Voorwaarden opgenomen bezoekadres. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de Consument.

6.6 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 7 Annulering en retournering

7.1 Onverlet het bepaalde ten aanzien van het in het vorige artikel van de Algemene Voorwaarden bedoelde herroepingsrecht is annulering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst niet mogelijk, tenzij HAZET uitdrukkelijk Schriftelijk anders verklaard en behoudens in de gevallen zoals opgenomen in artikel 14 (Cursussen) van de Algemene Voorwaarden.

7.2 Onverlet het bepaalde ten aanzien van het in het vorige artikel van de Algemene Voorwaarden bedoelde herroepingsrecht is retournering van de Producten aan HAZET niet mogelijk, tenzij HAZET uitdrukkelijk Schriftelijk anders verklaard en behoudens de gevallen zoals opgenomen in lid 3 en lid 4 van dit artikel van de Algemene Voorwaarden.

7.3 Indien het Product een zogeheten voorraadartikel betreft (te weten een Product dat ‘standaard’ op voorraad wordt gehouden door HAZET en niet speciaal voor de Klant door HAZET elders dient te worden besteld) en het artikel staat niet op de in lid 5 van dit artikel van de Algemene Voorwaarden opgenomen lijst van uitzonderingen, heeft de Klant het recht om geleverde Producten terug te leveren. HAZET brengt in een dergelijk geval een bedrag van € 19,95 aan retournamekosten in rekening brengen en zal 100% van (het gedeelte van) de factuur betrekking hebbende op de geretourneerde (onbeschadigde) Producten crediteren.

7.4 Indien het Product geen voorraadartikel betreft (te weten een Product dat niet ‘standaard’ op voorraad wordt gehouden door HAZET maar speciaal voor de Klant door HAZET elders dient te worden besteld) en het artikel staat niet op de in lid 5 van dit artikel van de Algemene Voorwaarden opgenomen lijst van uitzonderingen, heeft de Klant het recht om geleverde Producten terug te leveren. HAZET brengt in een dergelijk geval een bedrag van € 19,95 aan retournamekosten in rekening brengen en zal 80 % van (het gedeelte van) de factuur betrekking hebbende op de geretourneerde (onbeschadigde) Producten crediteren.

7.5 Op de lijst van uitzonderingen als bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel staan de volgende Producten:

a. Producten die meer dan twee maanden voor retournering zijn geleverd;

b. Producten waarvan de originele verpakking ontbreekt of waarvan er (onder)delen ontbreken;

c. Aangebroken verpakkingen, bijvoorbeeld indien een pak handdoekjes ontbreekt in de doos;

d. Producten die vanwege hygiëne niet kunnen worden teruggenomen, bijvoorbeeld tandenborstels;

e. Producten die stuk, gebruikt of afgesleten zijn, bijvoorbeeld borstels en machines;

f. Producten waarvan de verpakking beschreven, bestickerd en beschadigd is;

g. Producten op maat, zoals specials (matten);

h. Gepersonaliseerde Producten, bijvoorbeeld afvalzakken of mopwagens met eigen logo;

i. Seizoen producten, zoals strooizout;

j. Producten die gekocht zijn tijdens een outlet, die einde gamma zijn of niet meer worden verkocht;

k. Producten die speciaal voor de Klant aangekocht zijn en die door de leverancier van HAZET niet meer kunnen worden teruggenomen.

 

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 Alle prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW, verpakkingenbelasting (uit hoofde van het Besluit Beheer Verpakkingen) en eventuele overige recyclings- en afvalbeheersbijdragen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze kosten worden wel aan de Klant doorberekend.

8.2 HAZET is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien HAZET genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken zoals in geval van:

– relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;

– relevante wijzigingen in de Overeenkomst;

– extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;

– extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

8.3 Een door Klant aan HAZET kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door HAZET te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen Schriftelijk is overeengekomen is HAZET gehouden Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door HAZET afgegeven voorcalculatie of begroting.

8.4 Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is HAZET bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering.

8.5 Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van HAZET prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, accijnzen, technische en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is HAZET gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Klant.

8.6 Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, heeft ieder der Partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien een dergelijke verhoging als bedoeld in dit artikel binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst geschied, is de Klant gerechtigd (dit gedeelte van) de Overeenkomst binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door HAZET in verband met de Overeenkomst gemaakte directe kosten.

8.7 Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden Kortingen geacht eenmalig te zijn verleend en binden HAZET niet ten aanzien van latere Overeenkomsten.

8.8 Producten op Afroeporder worden geleverd tegen vooraf overeengekomen prijzen.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Klant aan HAZET, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.

9.2 Wanneer vooruitbetaling door HAZET is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

9.3 Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, zal HAZET haar factuur digitaal aan de Klant versturen.

9.4 Indien er goede grond bestaat dat Klant zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Klant verplicht op eerste verzoek van HAZET terstond genoegzame en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Klant daaraan niet heeft voldaan, is HAZET gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. HAZET is te allen tijde gerechtigd van de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een betaling te bedingen van een bedrag aan borg ten behoeve van de door HAZET aan de Klant te leveren pallets en/of rolcontainers als bedoeld in artikel 11.12 van de Algemene Voorwaarden en/of een waarborg als bedoeld in artikel 12.16 van de Algemene Voorwaarden.

9.5 Indien de Consument niet binnen de overeenkomstig de in het vorige lid van dit artikel gestelde termijn betaalt, is hij, nadat hij door HAZET is gewezen op de te late betaling en HAZET de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. Voorts is HAZET gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,= (zegge: veertig Euro). HAZET kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

9.6 Indien de Klant niet zijnde een Consument niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft HAZET, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Klant niet zijnde een Consument wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan HAZET toekomende rechten. Alle in redelijkheid door HAZET gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Klant (niet zijnde een Consument) van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Klant (niet zijnde een Consument). De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag. Voor zover HAZET aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de Klant niet zijnde een Consument.

9.7 De door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.8 Indien HAZET een vordering heeft op Klant, is HAZET gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Klant en/of eventuele overige werkzaamheden voor Klant op te schorten totdat volledige betaling van Klant wordt ontvangen.

 

Artikel 10 Dienstverlening HAZET

10.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is HAZET gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. HAZET zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. HAZET zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten en bij de uitvoering van het verlenen van Diensten.

10.2 Alle door HAZET uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Schriftelijke overeenkomst HAZET uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.

10.3 Tenzij Partijen anders Schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen, deelt HAZET de door haar te verrichten Diensten zelfstandig in en zal daarbij een eigen tijdsplanning hanteren te weten dat HAZET vrij is ten aanzien van het bepalen van de tijdstippen waarop Diensten worden verleend; HAZET zal bij het maken en/of aanpassen van haar eigen tijdsplanning wel de redelijkheid en billijkheid jegens de Klant betrachten en één en ander zoveel als mogelijk in goed overleg met de Klant laten plaatsvinden.

10.4 HAZET zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant omtrent de uitvoering van de Opdracht doch verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Klant en/of derde(n). Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden afhankelijk is van een goede onderlinge samenwerking.

10.5 Indien Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. HAZET is nimmer aansprakelijk voor (het tekortschieten van) deze door Klant ingezette personen.

10.6 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door HAZET mogelijk te maken zal Klant HAZET steeds tijdig alle door HAZET nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Klant draagt in dat kader er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HAZET aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan HAZET worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt aan HAZET, heeft HAZET het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen. HAZET is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HAZET is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Klant staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan HAZET verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Klant.

10.7 HAZET is gerechtigd (een gedeelte van) de Diensten uit hoofde van de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien (een gedeelte van) de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is HAZET gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd. In een dergelijk geval is HAZET nimmer verplicht tot enige schadevergoeding aan Klant.

10.8 Bij de uitvoering van de Opdracht is HAZET gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan HAZET zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van HAZET wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht.

10.9 Indien uit hoofde van de Overeenkomst één of meerdere HAZET Medewerker(s) tewerk wordt gesteld bij Klant of op een door Klant aangewezen locatie, zal HAZET zich inspannen om de juiste perso(o)n(en) te selecteren. HAZET bepaalt aan de hand van de door de Klant verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de ter beschikking in aanmerking komende perso(o)n(en), welke perso(o)n(en) zij selecteert als HAZET Medewerker. HAZET is geheel vrij in de keus van de perso(o)n(en) die zij ter uitvoering van de Opdracht bij Klant of op een door Klant aangewezen locatie tewerkstelt. HAZET is te allen tijde gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst één of meerdere HAZET Medewerker(s) te vervangen. Indien de HAZET Medewerker zich bij Klant meldt op de afgesproken tijd en plaats voor de uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en (door Klant) niet in staat wordt gesteld deze werkzaamheden te verrichten dan wel aan te vangen, is HAZET gerechtigd extra kosten bij de Klant in rekening te brengen, onverminderd de overige verplichtingen van Klant jegens HAZET. De facturen van HAZET voor geleverde Diensten waaronder begrepen doch niet beperkt tot het te werk stellen van de HAZET Medewerker, worden berekend aan de hand van de door Klant voor akkoord getekende urenregistratieformulieren althans de door Klant zonder protest behouden urenregistratieformulieren.

10.10 Klant is verplicht om HAZET tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden door de HAZET Medewerker, Schriftelijk informatie te verstrekken over eventuele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die door de HAZET Medewerker bij de uitvoering van de Overeenkomst in acht moeten worden genomen. De Klant geeft HAZET en de HAZET Medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Klant zal de omgeving en werkplekken waarin de werkzaamheden door de HAZET Medewerker worden verricht, op zodanige wijze inrichten en onderhouden, alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen treffen en aanwijzingen verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de HAZET Medewerker bij het verrichten van de werkzaamheden schade (in de ruimste zin van het woord) lijdt. De kosten voor alle ter uitvoering van de Overeenkomst op grond van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften verplichte maatregelen, komen voor rekening van de Klant.

 

Artikel 11 Levering Producten

11.1 HAZET zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering en levering van Producten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan HAZET kenbaar heeft gemaakt. HAZET zal het door Klant opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat de Klant aan HAZET Schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld. HAZET bepaalt de wijze van (af)levering.

11.3 HAZET is bevoegd de Producten in delen / termijnen te leveren. Voor zover levering van Producten op afroep is overeengekomen en de Klant de met HAZET overeengekomen afroepverplichting niet nakomt staat het HAZET vrij om de Producten die niet zijn afgeroepen aan de Klant te factureren en af te leveren.

11.4 Het risico van verlies, diefstal, vermissing, beschadiging of waardevermindering met betrekking tot de te leveren Producten zal op de Klant overgaan op het moment van levering aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan HAZET bekend gemaakte vertegenwoordiger.

11.5 Indien HAZET dient te leveren bij de Klant, draagt de Klant, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, er zorg voor dat er te allen tijde één persoon namens de Klant beschikbaar is ten behoeve van de levering.

11.6 Indien levering franco (DDP Incoterms© 2010) is overeengekomen en/of de Producten door HAZET zelf worden getransporteerd geldt als tijdstip van aflevering het moment van aflevering bij Klant.

11.7 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is het transport van de door HAZET te leveren Producten voor rekening en risico van HAZET. Ter zake de transportkosten voor retournering van Producten is in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden een afwijkende regeling opgenomen. Tenzij anders is overeengekomen zijn de te vervoeren Producten niet verzekerd, tenzij Klant dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor haar rekening komen. Indien HAZET in opdracht van (en voor rekening en risico van) Klant het transport regelt, brengt zij een toeslag bij Klant in rekening.

11.8 Klant is verplicht Producten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, dan is HAZET gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. In een dergelijk geval gaat het risico van verlies, diefstal, vermissing beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over op het moment waarop Producten aan Klant ter beschikking staan.

11.9 Klant is zich er van bewust dat een wijziging kan lijden tot vertraging. Wijzigingen zijn dan ook voor rekening en risico van Klant.

11.10 HAZET zal zich inspannen de eventueel opgegeven leverdatum na te komen. Door HAZET opgegeven leverdata zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders (en aldus door Partijen met wederzijdse instemming) is overeengekomen. Bij overschrijding van één of meerdere leverdata heeft Klant (niet zijnde Consument) geen aanspraak en/of recht op enige schadevergoeding ter zake. Bij overschrijding van één of meerdere leverdata heeft Klant (niet zijnde Consument) geen recht om over te gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat van Klant (niet zijnde consument) redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Consument in dat geval wel het recht om de overeenkomst zonder kosten en recht op eventuele schadevergoeding te ontbinden

11.11 HAZET bepaalt de wijze van verzending en verpakking. HAZET draagt er in ieder geval zorg voor dat de Producten behoorlijk zijn verpakt. Levering van bulkhoeveelheden geschiedt op pallets en/of rolcontainers. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zijn eventuele geleverde pallets en/of rolcontainers niet in de prijs van de Producten begrepen. HAZET registreert bij iedere levering hoeveel pallets en/of rolcontainers er worden geleverd en opgehaald. Eens per kwartaal verstrekt HAZET een overzicht waarin tussen Partijen wordt afgerekend. HAZET is te allen tijde gerechtigd voorafgaand aan de levering borg voor de pallets en/of rolcontainers in rekening te brengen.

11.12 De pallets en rolcontainers, zoals bedoeld in het vorig lid van dit artikel, voor zover niet anders overeengekomen, blijven eigendom van HAZET. Klant is en blijft aansprakelijk voor de aan hem toegezonden en/of geleverde pallets en/of rolcontainers, ook als daarvoor geen borg wordt berekend. Bij schade, verlies en diefstal worden de kosten voor vervanging van het pallets en/of rolcontainers door HAZET doorberekend aan de Klant.

11.13 Indien Partijen expliciet Schriftelijk overeenkomen dat de Klant van HAZET een Product of meerdere Producten in Zichtzending afneemt, zal HAZET dit / deze Product(en) op proef afleveren bij de Klant. Partijen komen expliciet Schriftelijk overeen wanneer de gewenste dan wel overeengekomen proefperiode ten einde loopt, alsmede op welke dag de Producten in Zichtzending weer retour aan HAZET dienen te worden gezonden. De Producten in Zichtzending worden compleet, schoon en eventueel klaar voor operationeel gebruik aangeleverd door HAZET.

11.14 HAZET zal voorafgaand aan de proefperiode de Producten in Zichtzending op werking controleren en dient de Producten in Zichtzending vrij te geven voor gebruik op de wijze zoals omschreven in de Overeenkomst. Tevens is HAZET verantwoordelijk voor het meeleveren van de juiste gebruikersdocumentatie en, indien de apparatuur dat vereist, voor het geven van een juiste instructie over het gebruik van de Producten in Zichtzending. Klant zal er zorg voor dragen dat de gebruikers van de Producten in Zichtzending voor die instructie beschikbaar zijn. HAZET is gedurende de proefperiode aansprakelijk en verantwoordelijk voor het noodzakelijke en het voorgeschreven onderhoud en de controle op de Producten in Zichtzending. Klant zal HAZET indien nodig hiervoor toegang tot de desbetreffende Product(en) verschaffen.

11.15 Voor Producten geleverd in Zichtzending gelden dezelfde productaansprakelijkheden van HAZET als bij de gewone koop van zaken. HAZET draagt het volledige risico over de Producten in Zichtzending, tenzij tijdens de proefperiode sprake is geweest van grove onzorgvuldigheid of onachtzaamheid aan de zijde van Klant bij het gebruik van de Producten in Zichtzending. HAZET verplicht zich de Producten in Zichtzending te verzekeren tot het moment waarop het risico overeenkomstig dit artikel op Klant is overgegaan. HAZET behoudt het eigendom van de Producten in Zichtzending tot het moment dat de betreffende Producten door de Klant in gebruik worden genomen, door of ten behoeve van de Klant worden verbruikt dan wel wanneer de tussen Partijen overeengekomen proefperiode afloopt. Partijen komen expliciet in de Overeenkomst overeen wanneer het eigendom van de Producten overgaat van HAZET aan de Klant. Alsdan zal HAZET ook overgaan tot facturatie.

11.16 Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, schept het afnemen van Producten in Zichtzending voor Klant geen enkele koop of afnameverplichting. Voor de periode van maximaal 4 weken, waarbinnen de Klant de Producten in Zichtzending afneemt, is Klant geen vergoeding of tegenprestatie verschuldigd, met uitzondering van de vergoeding voor eventuele verbruiksartikelen. Klant gaat als een goed huisvader met de Producten om tijdens de Zichtzending. In geval een in Zichtzending gegeven Product slijtage of een Gebrek vertoont, zal HAZET op verzoek van Klant op eigen kosten het Product vervangen of herstellen, tenzij Klant niet als een goed huisvader met het Product is omgegaan.

11.17 Indien Partijen tezamen met de leverancier / fabrikant een separate bruikleen-/ huur-dispenserovereenkomst sluit, zal de Klant de verbruiksartikelen te allen tijde afnemen via HAZET voor minimaal de in deze overeenkomst overeengekomen periode. Met betrekking tot de in Zichtzending geleverde Producten welke vallen onder de door Partijen tezamen met de leverancier / fabrikant geleverde separate bruikleen-/ dispenser-overeenkomst, gelden de voorwaarden zoals genoemd in de vorenbedoelde bruikleen- / dispenserovereenkomst.

 

Artikel 12 (Ver)huur

12.1 De Overeenkomst met de Huurder wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de Overeenkomst is vermeld of anderszins Schriftelijk is overeengekomen. Indien geen einddatum op de Overeenkomst staat vermeld, stuurt HAZET na 30 (dertig) dagen een factuur aan de Huurder.

12.2 HAZET levert het Gehuurde Product met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, en, voor zover HAZET kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af. Huurder dient te tekenen voor in ontvangst name en de staat van het Gehuurde Product. HAZET stelt samen met Huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het Gehuurde Product bevindt, wordt aangegeven. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het Gehuurde Product is opgemaakt, wordt Huurder verondersteld het Gehuurde Product in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen. In geval het Gehuurde Product op locatie van Huurder of een door Huurder aangewezen locatie wordt afgeleverd en Huurder is bij aflevering niet in staat is hiervoor te tekenen, kan hij tot twee uur na aflevering van het Gehuurde Product eventuele afwijkingen met betrekking tot de in ontvangst name en de staat aan HAZET kenbaar maken. Indien Huurder niet of niet-tijdig reageert, stemt hij in met de in ontvangst name en de staat van het Gehuurde Product. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor afleveringen van gehuurde Producten die op verzoek van de Huurder op een andere locatie dan het bedrijfspand van HAZET plaatsvinden.

12.3 Huurder dient het Gehuurde Product op het tijdstip en de locatie die op de Overeenkomst vermeld staan in te leveren, tenzij voordien verlenging van de huurperiode tussen Partijen Schriftelijk is overeengekomen. HAZET inspecteert het Gehuurde Product direct bij inlevering door Huurder op eventuele zichtbare schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het Gehuurde Product in het bedrijfspand van HAZET of elders. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van het Gehuurde Product. De huurperiode eindigt op het moment dat het Gehuurde Product correct is ingeleverd. Indien Huurder niet aanwezig is op het moment dat HAZET het Gehuurde Product afhaalt, gaat hij akkoord met de bevindingen van HAZET inzake de staat van het Gehuurde Product. Huurder brengt het Gehuurde Product terug op een tijdstip gelegen binnen de openingstijden van HAZET.

12.4 Indien het Gehuurde Product niet binnen de in de Overeenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij is ingeleverd, is HAZET gerechtigd het Gehuurde Product onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder blijven van kracht tot het moment dat het Gehuurde Product weer in het bezit is van HAZET, met dien verstande dat Huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,= per dag (exclusief BTW) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van Huurder tot vergoeding van door HAZET te lijden schade.

12.5 Huurder dient met het Gehuurde Product om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het Gehuurde Product overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het Huurder verboden het Gehuurde Product te gebruiken op een ondergrond waarvoor het Gehuurde Product niet geschikt is of op andere wijze te gebruiken dan normaal gebruik van een product zoals het Gehuurde Product. Huurder is gehouden het Gehuurde Product in oorspronkelijke staat te houden en aan HAZET te retourneren. Huurder is gehouden het Gehuurde Product schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 50,= (exclusief BTW).

12.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan het Gehuurde Product ter beschikking te stellen en/of te leveren aan een derde en/of het Gehuurde Product te verhuren / verkopen of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

12.7 Huurder dient gevolg te geven aan een oproep van HAZET om het Gehuurde Product voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van HAZET zal zo tijdig gedaan worden dat Huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal HAZET Huurder niet verplichten het Gehuurde Product voor regulier onderhoud aan te bieden.

12.8 Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde Product buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

12.9 In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan (onderdelen en/of toebehoren van) het Gehuurde Product, of enige gebeurtenis waaruit met grote mate van waarschijnlijkheid schade kan volgen, is het Huurder niet toegestaan het Gehuurde Product te gebruiken indien dat kan leiden tot schade aan het Gehuurde Product en/of schade aan derden. Eventuele herstellingen van het Gehuurde Product dienen door of in opdracht van HAZET te worden uitgevoerd. Huurder dient te allen tijde alvorens het Gehuurde Product voor herstellingen aan te bieden, hiertoe Schriftelijke toestemming van HAZET te krijgen. Huurder zal op eerste verzoek van HAZET het Gehuurde Product ter keuring, reparatie of controle aanbieden.

12.10 Huurder dient HAZET in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren over:

a. Het defect raken van (onderdelen en/of toebehoren van) het Gehuurde Product of over een storing die het Gehuurde Product vertoont;

b. beslaglegging op het Gehuurde Product; en

c. over andere omstandigheden waarover HAZET redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

12.11 In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan (onderdelen en/of toebehoren van) het Gehuurde Product, enige gebeurtenis waaruit met grote mate van waarschijnlijkheid schade kan volgen, of vermissing van (onderdelen en/of toebehoren van) het Gehuurde Product, is Huurder onder andere verplicht:

a. direct mondeling (telefonisch) en Schriftelijk hiervan aan HAZET melding te maken;

b. de instructies van HAZET op te volgen;

c. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan HAZET of aan diens verzekeraar te verstrekken;

d. het Gehuurde Product niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; en

e. HAZET en door HAZET aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

12.12 Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Huurder naast het bepaalde in het vorige lid van dit artikel verplicht:

a. melding te doen bij de politie ter plaatse; en

b. zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

12.13 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan medewerkers en/of derden die in opdracht van Huurder gebruik zullen maken van het Gehuurde Product en toe te zien op de nakoming daarvan.

12.14 Indien HAZET inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het Gehuurde Product feitelijk heeft gebruikt, dient Huurder in verband daarmee gestelde vragen van HAZET zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

12.15 Een tekortkoming aan het Gehuurde Product die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, kan niet als Gebrek gelden. HAZET is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de Overeenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van HAZET zijn te vergen. In geval van gebreken als bedoeld in dit artikel heeft Huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als HAZET bij het aangaan van de Overeenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen. Onverlet het bepaalde in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden is HAZET slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de Overeenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

12.16 De Huurder is verplicht, voordat hij het Gehuurde in ontvangst neemt, indien HAZET dat wenst, een door deze vast te stellen waarborgsom te voldoen. HAZET behoudt zich het recht voor de vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging van het Gehuurde. Bij de beëindiging van de Overeenkomst met de Huurder, op het moment dat de Huurder aan al zijn verplichtingen jegens HAZET heeft voldaan, zal HAZET de waarborgsom aan de Huurder teruggeven. Over de terug te betalen waarborgsom of gedeelte daarvan wordt door HAZET geen rente vergoed.

 

Artikel 13 Klachten

13.1 Klant is verplicht de geleverde Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.

13.2 Klachten omtrent (ontbrekende of niet bestelde) Producten (waaronder niet begrepen Gehuurde Producten) die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen van HAZET en/of over de door HAZET verleende Diensten, dienen door de Klant onmiddellijk, doch binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur dan wel ontvangst van de Producten, schriftelijk ter kennis van HAZET te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Met betrekking tot Gehuurde Producten geldt het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

13.3 Klachten omtrent gebreken aan Producten (waaronder niet begrepen Gehuurde Producten) die niet kunnen worden geconstateerd bij een inspectie, dienen door de Klant direct na constatering, in ieder geval binnen 15 werkdagen nadat Klant deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren en binnen de eventuele garantietermijn, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Met betrekking tot Gehuurde Producten geldt het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

13.4 Bij constatering van een Gebrek is Klant verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Klant zal daarbij de aanwijzingen van HAZET stipt opvolgen en HAZET alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de Producten dienen deze ter inspectie van HAZET bewaard te blijven en pas na Schriftelijke toestemming van HAZET te worden gezonden aan HAZET.

13.5 Indien Klant nalaat klachten bij HAZET in te dienen binnen de in artikel 13.2 en 13.3 gestelde termijnen, wordt Klant geacht de Producten te hebben goedgekeurd en kan Klant zich nimmer beroepen op het feit dat de Producten en/of Diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst.

13.6 In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.

13.7 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen (en aldus anders dan uit hoofde van het in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden bedoelde herroepingsrecht) zijn retourzendingen – zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van HAZET – niet toegestaan.

13.8 Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal HAZET het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van HAZET, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor voldoen aan Klant. In geval van vervanging is Klant gehouden om het eigendom van de te vervangen Producten te verschaffen aan HAZET door op eerste verzoek van HAZET (met daarin eventueel nadere instructies) het vervangen Product te retourneren aan HAZET, tenzij HAZET anders aangeeft.

13.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door HAZET daardoor gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant. Indien HAZET van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft HAZET het recht hetzij een in onderling vast te stellen schadeloosstelling in geld te geven, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande Overeenkomst, in dat geval onder terugzending van het verkeerd geleverde aan HAZET.

 

Artikel 14 Cursussen

14.1 HAZET heeft te allen tijde het recht de plaats en/of tijden van de Cursussen te wijzigen. Een Cursus kan vervallen of worden opgeschort indien zich te weinig Cursisten aanmelden. Cursisten ontvangen hierover Schriftelijk bericht. Indien de Cursus vervalt, vervallen automatisch ook de verplichtingen van Klant en/of Cursist.

14.2 HAZET heeft te allen tijde het recht tussentijds het programma van de Cursus te wijzigen. HAZET zal de Klant en/of Cursist hieromtrent Schriftelijk berichten.

14.3 De Cursist is verplicht op verzoek van de docent of een medewerker van HAZET het Schriftelijke bewijs van inschrijving te kunnen tonen tijdens de Cursus.

14.4 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen ontvangt de Klant na de Cursus de factuur voor de Diensten betrekking hebbende op de Cursus. HAZET is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van het cursusgeld te bedingen. In dat geval geldt dat bij niet tijdige voldoening van het cursusgeld, HAZET gerechtigd is om de Cursist de toegang tot de Cursus te weigeren.

14.5 Tussentijds onderbreken of opschorten van de Cursus is niet mogelijk tenzij dringende (medische) redenen voor de afwezigheid van de Cursist hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen voor aanvang van het opschorten van de Cursus Schriftelijk ter beoordeling aan HAZET te worden voorgelegd. In alle andere gevallen is Klant het volledige cursusbedrag aan HAZET verschuldigd.

14.6 Van het door derden en/of HAZET verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van HAZET. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

7.6 Indien de Klant de Cursus wenst te annuleren dient de Klant per omgaand HAZET te informeren. Klant is te allen tijde, aldus ongeacht de reden van annulering, aan HAZET een redelijke vergoeding verschuldigd voor het door HAZET door de annulering geleden verlies of gederfde winst.

7.7 Bij annulering tot 14 (veertien) dagen voor aanvang van de Cursus is de Klant 25% (zegge: “vijf en twintig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan HAZET verschuldigd. Bij annulering tot 7 (zeven) dagen voor aanvang van de Cursus is de Klant 50% (zegge: “vijftig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan HAZET verschuldigd. Bij annulering tot 1 (één) werkdag voor aanvang van de Cursus (of op de cursusdag zelf) is de Klant 100% (zegge: “honderd procent) van de overeengekomen totaalprijs aan HAZET verschuldigd.

7.8 Bij annulering als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel dient te Klant:

a. Eventuele annuleringskosten in één keer te voldoen.

b. Eventueel door de Klant (/Cursist) ontvangen opleidingsmateriaal in zijn geheel per omgaand te retourneren.

7.9 De Klant heeft voor de geplande startdatum van de Cursus het recht om kosteloos een andere Cursist aan de Cursus te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de eventuele toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de Cursus is dit niet meer mogelijk.

7.10 Klant is te allen tijde, aldus ongeacht de reden van annulering, aan HAZET een redelijke vergoeding verschuldigd voor het door HAZET door de annulering geleden verlies of gederfde winst.

 

Artikel 15 Beëindiging van de Overeenkomst

15.1 HAZET kan, naast de overige uit de Overeenkomst (waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden) en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van HAZET jegens Klant met onmiddellijke ingang ontbinden indien:

– Klant één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens HAZET niet nakomt;

– Klant in staat van faillissement wordt verklaard;

– Klant surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt;

– ten aanzien van Consument een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken;

– Klant tot liquidatie van zijn zaken overgaat;

– er beslag wordt gelegd op het vermogen van Klant ter zake substantiële schulden of indien Klant niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.

15.2 Voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook) gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde Producten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door HAZET vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij HAZET of diens toeleverancier. De aan de Klant verstrekte gegevens teksten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie, overzichten overige materialen en zaken als voornoemd, mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijk toestemming van HAZET, geheel noch gedeeltelijk door de Klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook.

16.2 Onder de in lid 1 bedoelde rechten van intellectuele eigendom wordt mede begrepen de logo’s, de (handels)na(a)m(en) en merken (op Producten) van HAZET en/of leveranciers van HAZET. Het is Klanten (/ wederverkopers) niet toegestaan dergelijke logo’s, de (handels)na(a)m(en) en merken te wijzigen dan wel op een andere wijze aan te passen, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Behoudens uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van HAZET, is het de Klant verboden bij publiciteit, in enige (media)uiting et cetera gebruik te maken (in de ruimste zin van het woord) van dergelijke logo’s, de (handels)na(a)m(en) en merken.

16.3 HAZET is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan HAZET. Klant vrijwaart HAZET voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien Klant inbreuk maakt op de rechten als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle door HAZET verkochte en geleverde goederen en zaken blijven eigendom van HAZET, tot het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens HAZET uit hoofde van enige met HAZET gesloten overeenkomst tot het leveren van Producten en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

17.2 De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HAZET te bewaren.

De Klant zal HAZET te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitoefening van de rechten van HAZET.

17.3 Door HAZET afgeleverde Producten die krachtens een Overeenkomst onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden verkocht. Het is niet toegestaan de Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

17.4 De Klant is verplicht HAZET onverwijld te berichten, indien beslag is gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel derden rechten op deze Producten willen vestigen of doen gelden.

17.5 Indien de Klant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens HAZET tekortschiet of HAZET goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Klant verplicht op eigen kosten direct de nog aan HAZET in eigendom toebehorende Producten aan HAZET terug te geven. Teruggenomen Producten crediteert HAZET tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. HAZET is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding.

17.6 Alle door HAZET gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door HAZET verkochte Producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van Klant.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 De Klant is aansprakelijk voor schade als die schade is ontstaan door een tekortkoming die volgens de wet of volgens de geldende opvatting aan de Klant toe te rekenen is. In dat geval is de Consument, alleen aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolg-schade van HAZET als die schade met opzet is ontstaan of door roekeloosheid en terwijl de Consument wist dat die schade daaruit zou ontstaan.

18.2 De Huurder is in geval van schade van HAZET per schadegeval in beginsel aansprakelijk tot het op de Overeenkomst vermelde eigen risico. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, is Huurder volledig aansprakelijk voor schade van HAZET, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

18.3 Indien geconstateerd wordt dat een geleverd Product, ondanks alle in acht genomen zorgvuldigheid en juist gebruik daarvan, een Gebrek vertoont die zo ernstig is dat dit Gebrek tot schade bij Klant kan leiden of anderszins de veiligheid van personen in gevaar brengt, stelt HAZET na die constatering direct een Recall in werking. Onverlet het bepaalde in dit artikel, zullen de kosten die direct voortvloeien uit een Recall voor rekening komen van HAZET.

18.4 HAZET is alleen aansprakelijk voor schade als die schade is ontstaan door een tekortkoming die volgens de wet of volgens de geldende opvatting aan HAZET toerekenbaar is. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor HAZET aansprakelijk is.

18.5 Onverlet het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden (waaronder begrepen doch niet beperkt tot het bepaalde in lid 1 tot en met 4 van dit artikel), geldt met betrekking tot de Klant niet zijnde de Consument tevens het bepaalde het in lid 6 tot en met 10 van dit artikel.

18.6 HAZET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant voor schade, op welke grond dan ook, inclusief alle directe en indirecte schade zoals gevolg-schade, bedrijfsschade, immateriële schade, of winstverlies, behoudens indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van HAZET, bij HAZET werkzame werknemers en/of hulppersonen ingeschakeld door HAZET.

18.7 Indien en voor zover HAZET aansprakelijk mocht zijn, uit welke hoofde dan ook en op welke grond dan ook, dan is ieder geval de aansprakelijkheid van HAZET, van HAZET werkzame werknemers en/of door HAZET ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van HAZET wordt uitbetaald onder aftrekking van het eigen risico van dergelijke verzekering.

18.8 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid rust op HAZET, uit welke hoofde dan ook en op welke grond dan ook, is iedere aansprakelijkheid van HAZET van bij HAZET werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag dat door HAZET van de Klant is ontvangen uit hoofde van de door HAZET gezonden factuur.

18.9 De aansprakelijkheid van HAZET voor door Klant geleden of te lijden indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik, verlies, verminking of vernietiging van gegevens, verlies van Orders en/of PR-schade.

18.10 Klant vrijwaart HAZET voor enige aanspraak en/of schade die voortvloeit uit het gebruik door derden van de Producten.

18.11 Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van HAZET ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel zou volgen.

 

Artikel 19 Overmacht

19.1 Indien HAZET door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is HAZET nimmer aansprakelijk jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

19.2 Aan de zijde van HAZET omvat overmacht onder andere alle handelingen waarop HAZET geen invloed kan uitoefenen en overige gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van HAZET vallen, zelfs wanneer deze op het moment van het sluiten van de overeenkomst konden worden voorzien, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of permanent wordt verhinderd hetgeen, indien niet reeds hieronder vallend, wordt begrepen, verzuim van leveranciers van HAZET, ziekte, (burger-)oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), rellen, stakingen, personeelstekort, uitsluitingen, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, late levering van materialen en producten door de leverancier van HAZET, beperkende overheidsmaatregelen, sabotage (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het door anderen dan medewerkers van HAZET en/of door HAZET ingeschakelde derden, en in het algemeen een onvoorziene omstandigheid binnen de onderneming of op locatie van HAZET, zowel in binnen- en buitenland. Het vorenstaande is eveneens van toepassing als de voornoemde omstandigheden plaatsvinden met betrekking tot of binnen / bij de onderneming, op de locatie van de Cursus of bij de leverancier waar HAZET haar producten inkoopt of gewoonlijk inkoopt.

 

Artikel 20 Strijdige belangen en gebruik persoonsgegevens

20.1 HAZET zal bij de uitvoering van de Opdracht(en) de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de Klant. Klant realiseert zich dat HAZET van tijd tot tijd opdrachten van concurrenten van Klant kan krijgen. Klant staat HAZET toe deze opdrachten te accepteren, waarbij HAZET verklaart in dergelijke gevallen zich zal tot het uiterste zal inspannen maatregelen te treffen die de vertrouwelijkheid en positie van Klant waarborgen.

20.2 Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht(en) verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Klant zal in ieder geval de inhoud van de Offerte vertrouwelijk behandelen.

20.3 Indien HAZET bij de uitvoering van de Opdracht(en) kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Klant er bij de verstrekking van deze gegevens aan HAZET zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die HAZET niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan HAZET over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor HAZET om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

20.4 Ten aanzien van persoonsgegevens van derden van Klant zal Klant optreden als verwerkingsverantwoordelijke en HAZET als verwerker in de zin van de AVG dan wel Klant als verwerker en HAZET als subverwerker. Uitsluitend Klant is verantwoordelijk voor de doelbinding, de grondslag, de rechtmatigheid, transparantie en behoorlijkheid van de gegevensverwerking, zoals in artikel 5 van de AVG staat omschreven dan wel is Klant verantwoordelijk dat zij één en ander goed heeft geregeld met de daadwerkelijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit uitgangspunt is mede leidend bij de uitleg van de verplichtingen van HAZET in haar hoedanigheid van verwerker.

20.5 Eenieder die handelt onder het gezag van HAZET en toegang heeft tot de persoonsgegevens van Klant verwerkt deze slechts ten behoeve van Klant. Eenieder die handelt ten behoeve of onder de verantwoordelijkheid van HAZET en/of een subcontractor van HAZET en toegang heeft tot de persoonsgegevens van Klant is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij kennis neemt, tenzij enig wettelijk voorschrift en/of een bevoegd gegeven last hem tot mededelen verplicht, of op uitdrukkelijk verzoek van Klant of de toezichthouder.

20.6 HAZET neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. De passende maatregelen sluiten aan op de geldende stand van de techniek.

20.7 De Klant heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. Indien een betrokkene op basis van zijn rechten binnen de AVG direct contact opneemt met HAZET, dan gaat HAZET hier – behoudens uitdrukkelijke andersluidende Schriftelijk instructie van Klant – in eerste instantie niet (inhoudelijk) op in, maar bericht zij dit onverwijld aan Klant met een verzoek om nadere instructies.

20.8 Klant heeft het recht toe te zien op de naleving van de passende technische en organisatorische maatregelen door HAZET door het laten afnemen door een (externe) audit. Klant draagt haar eigen kosten voor de hiervoor beschreven audit, tenzij blijkt dat HAZET een wezenlijke inbreuk heeft gepleegd op de privacywet- en regelgeving in welk geval HAZET alle kosten zal dragen, waarbij geldt dat dit is beperkt tot maximaal twee keer per jaar.

20.9 HAZET zal Klant informeren over iedere wijziging van de locatie waar de gegevens van verwerkingsverantwoordelijke worden opgeslagen, evenals over de identiteit van eventuele derde partijen die hierbij betrokken zijn.

20.10 HAZET houdt een register bij van alle soorten verwerkingsactiviteiten die hij voor Klant verricht of heeft verricht. Dit register is in Schriftelijke (digitale) vorm.

20.11 Indien een beveiligingsinbreuk op de persoonsgegevens van Klant heeft plaatsgevonden, dan meldt HAZET zo snel mogelijk zodra hij kennis genomen heeft van de inbreuk zonder onredelijke vertraging en indien mogelijk uiterlijk binnen 48 uur de inbreuk aan de Klant. De Klant is er voor verantwoordelijk dat de gegevens van de persoon die alsdan als eerste geïnformeerd dient te worden bij aanvang van de Overeenkomst (en indien nodig later de gewijzigde gegevens) aan HAZET worden verstrekt. HAZET neemt pas schade beperkende maatregelen na overleg en schriftelijke toestemming van Klant, tenzij deze toestemming gezien de ernst en de situatie niet kan worden afgewacht.

20.12 Indien HAZET bij de uitvoering van de Opdracht(en) kennis moet nemen van persoonsgegevens, is Klant er bij de verstrekking van deze gegevens zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die HAZET niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken.

20.13 Klant zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van door HAZET beschikbaar gestelde derde(n)/ medewerker(s) / HAZET medewerker(s) zoals bedoeld in artikel 10.9 en 10.10 van de Algemene Voorwaarden die voor, tijdens en na de Overeenkomst door HAZET kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen conform de daarvoor geldende wetgeving. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen zal Klant nimmer persoonlijke gegevens van de door HAZET beschikbaar gestelde medewerker(s) aan derden ter beschikking stellen.

20.14 Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op alle Overeenkomsten gesloten door HAZET waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale Overeenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitdrukkelijk niet van toepassing.

21.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door HAZET uitgebrachte Offertes, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Bel ons!

  • Groot aanbod merken
  • Eén overzichtelijke totaalfactuur
  • Eigen wagenpark met vaste chauffeurs
  • Parate kennis over wetgeving in ons vakgebied
  • Digitale oplossingen
Contact